คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวเรศ น้อยเภา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพาน ดอกสี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ วิเศษศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด จันโทวาท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ วงศ์ศรียา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐฐิญา วงศ์ศรียา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธิธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา อินภูวา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัคชญา สินพูน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 084-6005354