กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนงค์รักษ์ จาตุรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัชนี กัลยาบาล
ครู คศ.3