ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เมื่อปี  พ.ศ.2518  สภาตำบลหนองบ่อ  ได้ขอจัดสรรที่ดินสาธารณะดงหนองแวง  จำนวน  15ไร่(กรมสามัญศึกษา  สำรวจเป็น  67  ไร่  38  ตารางวา)  ให้เป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของตำบลหนองบ่อ  และพร้อมกันนี้ชาวบ้านได้เสียละทุนทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  3  ห้อง  ให้เป็นที่เรียน
พ.ศ.2519    ทางกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  ตลอดจนคณะครู  อาจารย์  ราษฎรตำบลหนองบ่อ  ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วมอบหน้าที่ให้  นายคง  ทันอินทรอาจ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบ่อ  และนายละมัย  อุไรวรรณ  กำนันตำบลหนองบ่อได้ดำเนินการติดต่อกับทางราชการขอปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ทางกรมสามัญศึกษาได้อนุญาตสั่งให้เปิดตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2520  (1  มิถุนายน  2520)  พร้อมทั้งอนุมัติที่ดินสาธารณะเป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียน
การสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ได้รับความร่วมมือจากท่านพระครูมานิต  ศีลคุณรองเจ้าคณะอำเภอนาแก  พระอธิการหนูแก้ว  ขนติทโร  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านหนองบ่อ  ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎรหมู่  ที่  1-10   ตำบลหนองบ่อ   ช่วยกันจัดหาเงิน   และหางบประมาณมาปลูกสร้างอาคารชั่วคราว   กว้าง   8 x 32   เมตร 
โรงเรียนเปิดเรียนเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2520  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา  ทางจังหวัดได้ส่ง                 นายวิโรจน์  แสงสีดา  ศึกษานิเทศก์จังหวัด  มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา  2551  เปิดสอนหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2544
ปีการศึกษา 2553  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
ปัจจุบัน  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล พุทธศักราช 2553
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2555)  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ช่วงชั้นที่ 3  
ชั้น ม.1, ม.2, ม.3    ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6