กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิราภรณ์ กวานสุพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกิตติกร เนียมอ่ำ
ครู คศ.1