ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ แสงสีดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ใจสนุก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มิถุนายน 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายไฉน อุปพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญพริ้ง มาสิงบุญ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายพนมพันธ์ ยตะโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริศักดิ์ โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล มีหนองหว้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มีนาคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา เชื้อดวงผุย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัคชญา สินพูน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ม.ค.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา รามางกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :