กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลักขณา ไตรยราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพดล แก่นจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ ไกยะฝาย
ครู คศ.1

นางสาวภัสราพร แก่นงาม
พนักงานราชการ