กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลักขณา ไตรยราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ สิทธิเสนา
ครู คศ.3

นางรตวรรณ น้อยเภา
ครู คศ.3