กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัชวาลย์ แก้วดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชรี อุสาพรม
ครู คศ.1