คณะผู้บริหาร

นางขนิษฐา รามางกูร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา