กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ณ อุดม
พนักงานราชการ